FAQ

1. Hebben de initiatiefnemers zelf ook geïnvesteerd in de C.V.?

Neen, met de volgende reden:
Er is gekozen voor een vennootschap structuur waarbij alle zekerheid volledig aan de Commanditaire Vennoten toekomt. Dit is uitvoerig omschreven in de statuten van de CV. Het zou misleidend zijn indien de initiatiefnemers door grote aantallen van certificaten te kopen de stemming van Vennotenvergaderingen zouden kunnen beïnvloeden. Het is betrokkenen verboden meer dan 10 certificaten (5%) zelf te bezitten dan wel daarover het stemrecht te hebben, anders dan via een volmacht van externe Vennoten. Bovendien zou deelname in het kapitaal door initiatiefnemers voor aanzienlijke bedragen mogelijk bancaire financiering met zich meebrengen. Dit laatste staat weer op gespannen voet met de allergrootste zekerheid die dit fonds aan haar vennoten biedt, namelijk het Eerste Recht van Hypotheek.

2. Is het bestuur in handen van 1 persoon?

Met het oog op de groei en toekomstvisie van ons fonds, heeft vanaf 1 februari 2020 de heer Patrick Abas de functie van Maarten Wienbelt overgenomen als bestuurder van Senioren Woonfonds I C.V. Maarten Wienbelt blijft bij ons betrokken in de functie van bestuurder van de Stichting tot Behoud van Erfgoederen.

Patrick Abas is als zeer ervaren Risk Manager gespecialiseerd in Asset Management & Compliance met brede, internationale ervaring bij onder andere Credit Suisse, Deutsche bank, Bank Julius Bär en de Landes Bank Baden Wurtenberg.

Gezamenlijk zien zij toe op het bestuur. Daarnaast is er een belangrijke controlerende taak voor de Notaris ingeruimd. Geen enkele betaling gaat direct aan het fonds! Alle betalingen lopen via de rekening van de Notaris die erop toeziet dat de gelden zijn derdengelden rekening uitsluitend verlaten conform de contracten met de investeerders en tegen gelijktijdige vestiging van een deugdelijke Eerste hypothecaire zekerheid.

3. Waarop zijn de rendementen gebaseerd?

De rendementen zijn gebaseerd op desinvestering met positief resultaat na gedane aanpassingen en herbestemming. De Senioren Woonfonds I C.V. is actief in de zeer snel groeiende woonvorm van Seniorencomplexen. Volgens ING groeit deze markt tot 2030 met 7% per jaar zo meldt de Telegraaf. De door ons begrootte winst van ruim 15% mag dan ook conservatief genoemd worden.
Een eventueel tegenvallend resultaat zal in eerste instantie de overige kosten raken en niet de rentebetalingen. Deze hebben voorrang. Uiteraard houdt ook deze investering risico’s in. Dit onderwerp wordt in het Informatie Memorandum uitvoerig behandeld. Er is echter ook nog een plus zijde te vermelden. Indien de verkoopprijs meevalt komt dit als extra rendement aan de Vennoten toe. Ook hiertoe verwijzen wij naar de statuten van de C.V.

4. Hoe zeker is mijn investering?

Daar waar de toekomstige rendementen zijn gebaseerd op (reële) verwachtingen en prognoses, is de initiële investering direct gedekt door een deugdelijke Eerste Hypotheekrecht. Gelet op het feit dat er gemiddeld wordt ingekocht tegen 75-80% van de taxatiewaarde, is de LTV (Loan To Value) factor gunstig te noemen. De dekking voor het investeringsbedrag door middel van het Eerste Recht van Hypotheek is dan ook wel als zeer solide te beschouwen. Anders dan bij andere beleggingsvormen is het dus niet goed denkbaar dat een participant zijn investering kwijt zou kunnen raken. Ook hierbij wijzen wij echter op de risicofactoren zoals omschreven in het Informatie Memorandum.

5. Draagt deze C.V. de kosten voor verbouwing en herbestemming?

Neen. De Senioren Woonfonds I C.V. neemt geen enkele kosten voor verbouwingen voor haar rekening. De investeerders in deze C.V. hebben dan ook geen enkel risico voor de kosten die hiermee gepaard gaan. Deze C.V. heeft slechts tot doel om geschikte proposities te vinden en deze veilig te stellen door aankoop voordat andere partijen deze kunnen kopen. Direct na aankoop begint het herbestemmingproces gericht op ombouw tot senioren woningen. Zodra dat is afgerond is het de bedoeling dat de panden worden gedesinvesteerd.

Daar wij voor het herbestemmingproces na aankoop van een pand maximaal 2 jaar verwachten nodig te hebben is de verwachte looptijd van de investering in de Senioren Woonfonds I C.V. kortlopend.

6. Is de Senioren Woonfonds I C.V. nog open voor deelname?

In de vorige nieuwsbrief hebben wij aangekondigd dat er nog slechts enkele certificaten beschikbaar zijn. Dit sloeg echter uitsluitend op die certificaten die hypothecaire dekking toegewezen kregen op Landhuis Vogelenzang. Daar wij echter in totaal drie objecten willen aankopen gaat de verkoop van certificaten gewoon door en worden de investeerders pas uitgenodigd door de Notaris om hun deelname te storten zodra duidelijk is op welk object de hypothecaire zekerheid gevestigd kan worden. Er zijn dus absoluut nog steeds certificaten beschikbaar voor geïnteresseerde beleggers.

Het Informatie Memorandum van de Senioren Woonfonds I C.V., alsmede de brochure, is verkrijgbaar via de website, zowel digitaal als per post.

 

7. De website verwijst soms naar de website van Silverfleetestates.com
De Stichting tot Behoud van Erfgoederen is ontstaan uit een Initiatief van Silverfleet Estates Ltd. Er bestaan geen banden meer met Silverfleet Estates Ltd, deze is inmiddels opgeheven. De gedachten achter het concept zijn echter grotendeels ongewijzigd. DeStichting tot Behoud van Erfgoederen en de SeniorenWoonfonds I C.V. hebben echter geen verantwoording voor de site van Silverfleetestates.com