Inschrijvingsformulier

  Verklaring deelname in Senioren Woonfonds I C.V.


  Aanhef De heerMevrouw
  Naam
  Adres
  Postcode
  Plaats
  Telefoon
  E-mail
  Geboortedatum
  Type legitimatiebewijs
  Legitimatiebewijs nummer
  Verklaart bij deze:

  Op basis van het door de Stichting tot Behoud van Erfgoederen aan hem/haar verstrekte informatie memorandum van april 2019 van de Commanditaire vennootschap Senioren Woonfonds I C.V.

  1.) Deel te zullen nemen in met een voorkeur voor onroerend goed in het van het Senioren Woonfonds I C.V. (hierna te noemen de C.V.)
  2.) Bekend te zijn met de inhoud van de bepalingen van de C.V. en het informatiememorandum.
  3.) Er mee in te stemmen dat het bestuur en de vertegenwoordiging van de C.V. worden uitgeoefend door de beherend vennoot van de C.V., te weten De Stichting tot Behoud van Erfgoederen en bekend te zijn met haar statuten.
  4.) Er mee bekend te zijn dat voor deze C.V. wordt volstaan met een beperkt Informatiememorandum in plaats van een uitgebreid prospectus.
  5.) Bekend te zijn met de risicofactoren en een afschrift van het informatiememorandum van april 2019 te hebben ontvangen
  6.) Te zullen participeren met participaties van EUR 25.000,- derhalve voor het totaalbedrag van EUR te vermeerderen met 3% emissiekosten.*
  7.) Direct te na ontvangst van de bevestiging van de deelname een bedrag ter hoogte van 15% van de totale participatie te storten op de derdengelden rekening van Schut &van Os Notarissen te Amsterdam nr NL06 INGB 0695 6635 42 onder vermelding van Senioren Woonfonds I C.V.
  8.) Direct na daartoe door de notaris te zijn uitgenodigd het resterende deel van de investering te zullen voldoen aan de notaris, waarbij direct 1e recht van hypotheek op uw certificaat zal worden gevestigd.
  9.) Bekend te zijn met het feit dat deze inschrijving pas definitief wordt nadat dit inschrijfformulier en de waarborgsom van 15% ontvangen zijn. Toekenning van de volgorde van deelname vindt plaats op basis van de laatste binnenkomst van beide.
  10.) Volmacht te verlenen aan alle personen werkzaam ten kantore van Schut en Van Os Notarissen te Amsterdam, speciaal om namens ondergetekende:
  De akte tot deelname te passeren in de Senioren Woonfonds I C.V., en het vestigen van de 1e hypotheek en voorts al datgene te verrichten dat te dezer zake nodig, nuttig of wenselijk is, alles met de macht tot substitutie.

  Ondergetekende gaat akkoord met de inhoud van het Informatie memorandum en verklaart hierbij alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

  * bij afname van twee of meer certificaten worden geen emissiekosten berekend